Vedtægter for Strib Forsamlingshus Støtteforeningen

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er: Strib Forsamlingshus Støtteforening

 

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er:

Foreningens formål er at styrke Strib Forsamlingshus fortsatte udvikling og bestående. Dette kan ske ved alment oplysende virksomhed – kulturelle arrangementer – økonomiske indsamlinger m.v.

 

§ 3. Medlemskab

Enhver der vil støtte foreningens formål kan blive medlem af foreningen.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen finder sted en gang om året – inden udgangen af marts.

Stemmeberettiget er alle medlemmer, som er fuldt myndige og har været medlem mindst en måned inden generalforsamlingen. Hvis blot et medlem af foreningen ønsker det, skal afstemning ske skriftligt.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Bestyrelsens beretning om forsamlingshusets drift i det forløbne år - formanden.

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab – kasserer.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Fastsættelse af kontingent.

  6. Valg af bestyrelse (4 (3) vælges i lige år og 3(2) i ulige år).

  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 års varighed).

  8. Valg af revisorer (1 års varighed).

  9. Valg af 1 revisorsuppleant (1 års varighed).

  10. Eventuelt


Indkaldelse sker med mindst 12 dages varsel i en lokal avis.

Forslag, der ønskes behandlet må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Hvert medlem har kun én stemme.

På generalforsamlingen kan et medlem højest stemme med én fuldmagt udover medlemmets egen stemme.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Beslutning om ændring af vedtægterne kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

 

§ 5. Bestyrelsen

Forsamlingshusets Støtteforening ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højest 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen (4(3) i lige år og 3(2) i ulige år).

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen er øverste myndighed både ved møder og festlige sammenkomster. Bestyrelsen kan nedsatte aktivitetsgruppe/udvalg.

 

§ 6. Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer/tilføjelser skal være bestyrelsen i hænde skriftligt med forslagsstillerens navn senest 14 dage inden generalforsamlingen.

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan kun finde sted efter en bestyrelsesbeslutning eller hvis 2/3 af medlemmerne afgiver skriftligt ønske derom.

 

§ 8. Kontingent

Kontingent fastsættes hvert år ved generalforsamlingen for det kommende år.

 

§ 9. Økonomi

Foreningen kan udover medlemskontingent skaffe sig midler ved aktiviteter af forskellig slags, f.eks. kulturelle eller erhvervsmæssige. Evt. overskud fra foreningens aktiviteter fordeles til forskellige projekter efter bestyrelsens anbefaling.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Kassebeholdningen ved hvert aktivitet skal optælles, forsegles og underskrives af 2 bestyrelsesmedlemmer inden indbetaling til foreningens pengeinstituts konto.

Øvrige modtagne midler, underskrives af 2 bestyrelsesmedlemmer inden indbetaling til foreningens pengeinstituts konto.

Udbetaling fra foreningens pengeinstituts konto sker med kassererens eller formandens medvirken.

Revision varetages af foreningens revisor eller af autoriseret revisor.

 

§ 10. Opløsning

Foreningens opløsning kan kun vedtages ved en ekstraordinær generalforsamling med opløsning som formål. Her skal mindst ¾ af medlemmerne stemme for opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal foreningens midler gå til almennyttige eller velgørende formål først og fremmest i foreningens virkeområde.

Den ekstraordinære generalforsamling vælger de personer, som skal stå for formidling af de i foreningen værende midler.

Vedtaget med seneste ændringer den 19. marts 2018.

 

Besøg vores sponsorer

strib maler X Static Super Brugsen Slagteren i Strib p NyBolig Middelfart Sparekasse Bak's Bakery & Deli Murermester Brage Kolster IT apoteket Crocca VVS Gården Strib