Vedtægter for Strib Forsamlingshus

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er:    Strib Forsamlingshus

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er:

 • At virke som møde- og samlingssted.
 • At fungere som et aktivt kulturcenter for foreninger og enkeltpersoner        
§ 3. Medlemskab

Som medlem af foreningen kan optages:

 • Enkeltpersoner
 • Foreninger og sammenslutninger

 

Nye optagelser skal godkendes af bestyrelsen.

Prisen for medlemsbeviser fastsættes af generalforsamlingen.

Der kan erhverves flere medlemsbeviser pr. person/sammenslutning (dog kan de maksimalt opnås 1 stemme på generalforsamlingen, uanset antal erhvervede beviser)

Et medlemsbevis kan overdrages. Overdragelsen skal meddeles til og godkendes af foreningen.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning om forsamlingshusets drift i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af pris for medlemsbevis.
 6. Valg af bestyrelse (4 vælges i lige år og 3 i ulige år).
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 års varighed).
 8. Valg af revisorer (2 års periode – de vælges på skift).
 9. Valg af 1 revisorsuppleant (1 års varighed).
 10. Eventuelt

Indkaldelse sker med mindst 12 dages varsel i en lokal avis.

Forslag, der ønskes behandlet må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dog 1 måned før.

Hvert medlem har kun én stemme.

På generalforsamlingen kan et medlem højest stemme med én fuldmagt udover medlemmets egen stemme.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Beslutning om ændring af vedtægterne kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når:

 • Flertallet af bestyrelsen ønsker det
 • Mindst 25 % af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom.

Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 6. Bestyrelsen

Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der besluttes hvert år ved konstitueringen.

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt – dog mindst 4 gange årligt. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes med begæring fra mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres protokol over de afholdte møder med indførelse af trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de på mødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 7. Drift

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. Det påhviler således bl.a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, drage omsorg for udlejning, at fastsætte lejesatser, samt ansætte og afskedige det til driften nødvendige personale, samt at udarbejde budget og regnskab for husets drift. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til støtte for foreningens formål. Nedsatte udvalg fungerer under ansvar over for bestyrelsen. Foreningen tegnes af formand og kasserer i foreningen.

Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af prioritetslån med pant i ejendommen træffes dog altid af generalforsamlingen.

Beslutning om optagelse af kassekreditlån på maksimalt kr. 100.000 sikret ved ejerpantebrev på kr. 100.000 kan dog træffes af bestyrelsen.

§ 8. Kapitalforhold og hæftelse

Den til foreningens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt bl.a. ved medlemsbeviser, offentlig og private tilskud, indsamlinger, arrangementer, belåning af fast ejendom og indtægter ved udleje af lokaler.

Medlemsbeviser er lån stillet til rådighed af foreningens medlemmer og lånene er uopsigelige fra medlemmernes side. Bestyrelsen kan dog, såfremt det findes forsvarligt for foreningens økonomi, tilbagebetale medlemsbeviserne uden forrentning og til nominel værdi. Ved likvidation står medlemsbeviser tilbage for anden gæld.

Foreningens midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter i forsamlingshusets navn.

For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen eller medlemmerne ikke hæfter personligt.

§ 9. Regnskab og revision

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af de 2 valgte revisorer.

§ 10. Opløsning

For ophævelse af foreningens virksomhed kræves ¾ flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

I tilfælde af opløsning udloddes foreningens formue forholdsmæssigt til indehavere af medlemsbeviser til den købsværdi, der fremgår af foreningens fortegnelse over medlemsbeviser.

Angående eventuel restformue afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens eventuelle formue til almennyttige og kulturelle formål i Strib.

Vedtaget med seneste ændringer den 12. januar 2005.